Vedtægter for FoFoDaLa København

Formål m.v.

§ 1. Foreningens formål er at virke initierende for arrangementer af både faglig og social karakter på landinspektøruddannelsen i København. 

Stk. 2. Foreningens motto er: “Lad de der vide og kan forvalte rige og land.” 

Stk. 3. Foreningens logo er som afbildet i Bilag 1.

Medlemmer m.v.

§ 2. Studerende på landinspektøruddannelsens 1.-10. semester kan optages i foreningen som medlemmer. Medlemskabet ophøres ved afslutningen af 10. semester.
Stk. 2. Medlemmer, der holder orlov fra uddannelsen, er fortsat medlemmer.

Stk. 3. Ved indmeldelse accepteres offentliggørelse af navn og billede på foreningens hjemmeside.

Stk. 4. Det er muligt at blive støttemedlem af foreningen. Et sådant medlemskab koster 150 kroner, som opkræves hvert år.

Stk. 5. Medlemmer kan anmode om medlemskab af foreningens Facebook-side ”FoFoDaLa medlemmer København”.

§ 3. Bestyrelsen fastsætter inden den ordinære generalforsamling kontingentets størrelse for nye medlemmer.
Stk. 2. Et medlemskab koster 375 kroner gældende for hele studietiden.

§ 4. Efter betaling af kontingent opnås medlemskab af foreningen for den resterende studietid.

Stk. 2. Indmeldelseskontingentet er enslydende uanset indmeldelsestidspunkt.

Stk. 3. Ved skifte af uddannelsessted, som aktivt medlem, er man stadig aktiv, og skal derved ikke indbetale nyt kontingent. 

§ 5. Udmeldelse af foreningen skal – såfremt det ikke sker i forbindelse med en ordinær generalforsamling – ske skriftligt til den siddende bestyrelse. Udmeldelsen har omgående virkning og begrunder ikke refusion af kontingent. 

§ 6. Et medlem kan kun ekskluderes fra foreningen af generalforsamlingen. Eksklusion medfører ikke refusion af kontingentet.

Generalforsamling

§ 7. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. 

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned 

Stk. 3. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra kassereren samt fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år

4. Godkendelse af regnskab

5. Valg af bestyrelse

6. Valg af revisorer

7. Indkommende forslag 

8. Evt. 

Stk. 4. De i stk. 3, pkt. 6 nævnte revisorer skal være medlemmer af foreningen og ikke bestyrelsesmedlemmer. Der vælges mindst to revisorer. Revisorerne indstiller til generalforsamlingen, hvorvidt regnskabet bør godkendes. Indstillingen skal foreligge senest 1 uge inden generalforsamlingen. 

Stk. 5. På generalforsamlingen behandles endvidere ethvert emne eller forslag, der er fremsat af bestyrelsen eller er forelagt denne af et medlem senest 2 uger inden generalforsamlingen. 

Stk. 6. Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen og bekendtgøres med mindst 3 ugers varsel på foreningens Facebook-side ”FoFoDaLa medlemmer København”.
Stk. 7. Meddelelse om dagsorden, orientering om fremsatte forslag samt regnskab opslås på foreningens Facebook-side senest 1 uge inden generalforsamlingen.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen finder det fornødent eller modtager skriftlig anmodning derom fra mindst 10 medlemmer. 

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling foretages af bestyrelsen, dog senest 3 uger efter den modtagne anmodning, og med et varsel på ikke mere end 4 uger. 

§ 9 Ved generalforsamlinger har kun foreningens medlemmer stemmeret. Hvert medlem har én stemme jf. dog § 10, stk. 7 vedrørende valg af bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Udøvelse af stemmeret kræver personligt fremmøde, dog kan fremmødte medlemmer hver afgive stemme for ét fraværende medlem, såfremt skriftlig fuldmagt fremvises til dirigenten inden forhandlingerne påbegyndes. 

Stk. 3. Generalforsamlingens sager afgøres ved simpelt stemmeflertal, uanset antallet af de afgivne stemmer og antallet af de fremmødte medlemmer jf. dog § 20, stk. 3 og § 21, stk. 1. Stemmelighed medfører forkastelse af forslag. 

Stk. 4. Ugyldigt afgivne stemmer betragtes som ikke-afgivne stemmer. 

Stk. 5. Forslag fremsat under eventuelt kan ikke bringes til afstemning.

Bestyrelsen m.v.

§ 10. Ved generalforsamlingen vælges, blandt foreningens medlemmer, en bestyrelse bestående af 6 personer fra henholdsvis 2., 4. og 6. semester.

Stk. 2 De til bestyrelsen opstillede kandidater offentliggøres senest samtidig med dagsordenen til generalforsamlingen (jf.§ 7 stk. 7). I samme forbindelse offentliggøres hvilke bestyrelsesmedlemmer, der fratræder bestyrelsen.  

Stk. 3. Til bestyrelsen vælges fra hvert semester de der opnår flest stemmer. Ved stemmelighed foretages om nødvendigt omvalg blandt de kandidater, der ved første afstemning fik samme antal stemmer. Ved vedvarende stemmelighed træffer bestyrelsen beslutning herom.

Stk. 4. Såfremt der fra et semester kun opstilles det ønskede antal kandidater, vælges disse automatisk til bestyrelsen. 

Stk. 5. Såfremt et semester opstiller færre end det ønskede antal kandidater, vælges den eller de fra de øvrige semestre, der har fået flest stemmer, og som ellers ikke ville være blevet valgt til bestyrelsen. 

Stk. 6. Såfremt der i alt opstilles færre end 6 kandidater, vælges samtlige opstillede til bestyrelsen. Opstiller ingen kandidater til bestyrelsen opløses foreningen, under iagttagelse af § 21, stk. 2. 
Stk. 7. I forbindelse med valg til bestyrelsen har alle foreningens medlemmer 2 stemmer pr. semester, såfremt der opstilles flere end 2 kandidater på det pågældende semester. Begge stemmer må ikke falde på den samme person.

Stk. 8. Som suppleanter til bestyrelsen vælges de kandidater, der ikke vælges til bestyrelsen. Suppleanter rangordnes efter antallet af stemmer. Suppleanter må gerne deltage på bestyrelsesmøder, men de har ikke stemmeret.

Stk. 9. Såfremt de valgte bestyrelsesmedlemmer ikke har sin daglige gang på det campus hvorfra de er valgt, må de da fratræde deres post, og der skal findes en erstatning. Som udgangspunkt skal nye bestyrelsesmedlemmer vælges fra det semester hvorfra den, de erstatter, er valgt, alternativt vælges en fra et andet semester.

Stk. 10. Ved studiestart vælges 2 medlemmer af foreningen fra 1. semester, som følger bestyrelsens arbejde frem til generalforsamlingen. De 2 medlemmer vælges af deres semester.

§ 11. Den valgte bestyrelse konstituerer sig ved sit første bestyrelsesmøde, der afholdes senest 2 uger efter generalforsamlingen, og skal ud over formanden bestå af en kasserer, en sekretær samt evt. øvrige poster, som bestyrelsen måtte finde formålstjenlige. 

Stk. 2. Formandens opgave er at repræsentere foreningen, samt at virke koordinerende for de øvrige bestyrelsesmedlemmers aktiviteter. Der tilstræbes at formanden kan sidde i minimum to år.

Stk. 3. Kassereren er ansvarlig for kassebeholdningen, samt for at føre medlemskartotek og opkræve kontingenter. Det tilstræbes, at kassereren kan sidde i minimum 2 år.

Stk. 4. Sekretæren tager referater af bestyrelsesmøder. 

Stk. 5. De øvrige bestyrelsesmedlemmers eventuelle arbejdsområder defineres ved det konstituerende bestyrelsesmøde. 

§ 12. Foreningen tegnes af medlemmerne af bestyrelsen. 

Stk. 2. Et medlem af bestyrelsen kan kun tegne foreningen, forudsat et flertal i bestyrelsen har givet bemyndigelse hertil. 

Stk. 3. Foreningens midler opbevares af Lån og Spar Bank, hvor foreningen har en foreningskonto.

Stk. 4. Foreningens CVR-nummer er 38683705.

§ 13. Fratræder et bestyrelsesmedlem sin post indtræder 1. suppleant i bestyrelsen, der om nødvendigt re-konstituerer sig. 

Stk. 2. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder sin post, og hvis der ikke forefindes suppleanter, vælges det nye bestyrelsesmedlem blandt de øvrige medlemmer. 

§ 14. Fratræder hele bestyrelsen indkaldes til ekstraordinær generalforsamling under iagttagelse af reglerne i § 8, stk. 2. 

§ 15. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.Stk. 2. Ethvert medlem af foreningen kan anmode bestyrelsen om at se referat fra bestyrelsesmøder.

Stk. 3 Ethvert medlem af foreningen kan når som helst skriftligt anmode bestyrelsen om at behandle et emne på næste bestyrelsesmøde. Stk. 4. Såfremt der på et bestyrelsesmøde vedtages beslutninger om sager, som bestyrelsen finder, er af væsentlig betydning, offentliggøres disse på foreningen Facebook-side.Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer heraf er til stede.

§ 16. Ved bestyrelsesmøder har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Stk. 2. Sager, der kommer til afstemning ved bestyrelsesmøder, afgøres ved simpelt flertal.Stk. 3. For tilfælde som nævnt § 16 stk. 2, har formanden den afgørende stemme ved stemmelighed. 

Løsøre

§ 17. Bestyrelsen forestår opbevaring, administration og vedligeholdelse af foreningens løsøre. 

Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter regler og priser for udleje af det i stk. 1 omtalte løsøre. 

§ 18. Bestyrelsen forestår nyindkøb af foreningens løsøre.

Stk. 2. Nyindkøb foretages på baggrund af ønsker fra foreningens medlemmer.

Stk. 3. Nyindkøb skal godkendes af bestyrelsens medlemmer.

§ 19. Bestyrelsen kan sælge eller bortgive løsøre, der må antages ikke at have nogen værdi for foreningen.

Vedtægtsændringer

§ 20. Vedtægter kan kun ændres på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, når forslag herom har været optaget på dagsordenen, og forslaget i sin helhed er offentliggjort på foreningens Facebook-side senest 3 uger inden generalforsamlingen.

Stk. 2. Ændringsforslag til de paragraffer, som de fremsatte forslag omfatter, kan behandles på generalforsamlingen uden at have været udsendt først. 

Stk. 3. Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de gyldigt afgivne stemmer er herfor.

Stk. 4. Bestyrelsen reviderer hvert år vedtægterne forud for generalforsamlingen og tager beslutning om en evt. ændring.

Foreningens opløsning

§ 21. Foreningen kan kun opløses ved en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af foreningens medlemmer er til stede, og mindst 3/4 heraf stemmer for opløsningen, jf. dog § 10, stk. 6. Forslag om opløsning skal udsendes til samtlige medlemmer senest 3 uger inden afholdelse af generalforsamling.   

Stk. 2. Såfremt foreningen opløses træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om, hvad der skal ske med foreningens midler.

Samarbejde med FoFoDaLa Aalborg

§22. Bestyrelsen er ansvarlig for koordinering med FoFoDaLa Aalborg på følgende områder:
1. Indslag i Landinspektøren

2. Koordinering af DDL

3. Sponsorater

4. Galla og andre fællesarrangementer

Stk. 2. Der nedsættes et udvalg bestående af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Aalborg og 2 bestyrelsesmedlemmer fra København, som er ansvarlige for koordineringen.

Stk. 3. De to bestyrelsesmedlemmer fra København udgøres af formanden og kassereren.

Stk. 4. Der udarbejdes skriftlige aftaler om hvert af de i stk. 1 nævnte punkter. Aftalerne udarbejdes og underskrives af repræsentanterne. 

Vedtagelse af vedtægter

§23. De vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen d. 9. maj 2018, træder i kraft samtidig med vedtagelsen, og ophæver dermed alle tidligere vedtægter for foreningen.

Bilag 1: Foreningens logo